Monday, July 27, 2015

Vaasi Yogam /Vasi Yoga -6

Vaasi Yogam /Vasi Yoga -6

சோதியாக உம்முளே தெளிந்து நோக்க வல்லிரேல்
சோதிவந்து உதித்திடும் துரியாதீதம் உற்றிடு
ஆதிசக் கரத்தினில் அமர்ந்துதீர்த்தம் ஆடுவன்
பேதியாது கண்டுகொள் பிராணனைத் திருத்தியே
Mahayogi Sivavakiyar

The above verses were written by Mahayogi Sivavakiyar and its published in the source of net and various publications. This has continuation of the vaasi yoga practices and insists in these verses have some of the hidden practices of vaasi yoga and the techniques.
Everyone thinks themselves so abundantly provided with, those who are the most difficult to satisfy in everything else. Some misunderstand the verses and all are mistaken the belief is rather that the judging is a right and distinguish the fact from the error has been committed.
For example the above verses describe how the breath the sense, the soul is the major controller of the physical and internal body to achieve the meditation and the yogic practices of “thuriya theetham” referred as a breath. But of recent in net and books it has been concluded as the practices of younger meditations.  
The greatest minds, yogic minds always capable of the highest excellences are open likewise to the greatest deviation. My mad mind; never perfect on generality of thoughts, clearness, fullfillness due to the imperfection on the study of the thoughts when it’s raised on the higher level of consciousness. I may useless when its control on the souls as its controls the entire universes.
The verses described below on the vaasi yogic practices by Sivavakiyar. The first five describes the importance of vaasi yoga and the relations of the god and the internal destinations. Mahayogis of Tamilnadu describes a part of vaasi yoga practices in all their verses on medicines and yogas.
The breath/prana is described here as lord shiva. The mantra “OM” is united and described here as the extreme end of the knowledge. The rotation of breath, swerving of breath brings to the stream line of the operation and level of travelling on the internal body is well described here. The practice of vaasi yoga and the practices behind is the fundamental and the level of meditations starts with. If the vaasi yoga practice has been fitted it disconnects the entire birth system and its sequences and the karma will be dissolved. It’s an accent as to drink, to eat, to drive, to concentrate, to breathe as indirectly fixed to vaasi yoga practices as parts.

முச்சதுர மூலமாகி மூன்றதான பேதமாய்
அச்சதுரம் உம்முளே அடங்கிவாசி யோகமாம்
மெய்ச்சதுர மெய்யுளே விளங்குஞான தீபமாய்
உச்சரித்த மந்திரம் ஓம்நமசி வாயமே

ஒட்டுவைத்து கட்டிநீ உபாயமான மந்திரம்
கட்டுபட்ட போதிலும் கர்த்தனங்கு வாழுமோ
எட்டுமெட்டு மெட்டுளே இயங்குகின்ற வாயுவை
வட்டுமிட்ட அவ்விலே வைத்துணர்ந்து பாருமே

உண்மையான தொன்ற தொன்றை உற்றுநோக்கி உம்முளே வண்மையான வாசியுண்டு வாழ்த்தியேத்த வல்லிரேல் தண்மைபெற் றிருக்கலாம் தவமும்வந்து நேரிடும் கன்மதன்மம் ஆகுமீசர் காட்சிதானும் காணுமே

எய்துநின்னை அன்பினால் இறைஞ்சியேத்த வல்லிரேல்
எய்துமுண்மை தன்னலே இறப்பிறப்பு அகற்றிடும்
மையிலங்கு கண்ணியங்கன் வாசிவானில் ஏறிமுன்
செய்தவல் வினைகளும் சிதறுமது திண்ணமே

திண்ணமென்று சேதிசொன்ன செவ்வியோர்கள் கேண்மினோ
அண்ணல்அன் புளன்புருகி அறிந்து நோக்க லாயிடும்
மண்ணமதிர விண்ணதிர வாசியை நடத்திடில்
நண்ணி எங்கள் ஈசனும் நமதுடலில் இருப்பனே
Mahayogi Sivavakiyar
                                     
Method and practice of vaasi yoga by Mahayogi Sivavakiyar
Vaasi practices have been cultivated by most distinguished people in the universe.
The solid superstructures have identified on the nerves of the humans and its foundations of patterned conditions in this vaasi yoga practices. Mahayogis practices different types of vaasi yoga depends on the strength of the human physical and internal body.
In the same way, since in action it frequently happens that no delay of results is permissible? Mostly I feel the truths that appeared to me of some importance of which some other people were generally ignorant, as it appears in my comments on some posts few years back.
Here as instance the verses of the first poem says the closing of the mouth and nose; the breath pass through the line which brings the streamline of the connection where it has been connected as source to the universe. And secondly the closing of all the doors and open the upper doors which go through and reach the plain of knowledge where it glows. Thirdly, cross over the universe when opened the upper doors and return with the essences from the core of external galaxy make the meditator in ecstasy. Fourth fifth, and sixth says about yogi principle and concepts and how they were characterized when they crossover the universe.
Here resolved to exercise my own judgment in re examining verses whenever it makes me mad to get confuses either I should be duly qualified in this verses to understood. Sometimes, its rooted out from mind all errors when continuing the practices of the meditations or with the nearness of great master’s touch. Usually I imitate the master’s way of approach in teaching, delay the facts and divert the people to bring in to original way of truths. So they mostly think I diverting or didn’t say the truth.  
It’s happened usually to all disciples like myself when tends to learn the sastras from the well versed masters. But they never tell lies. They may give partly. Other verses give the practices of the line of breath section and its appearances through internally. Most of the times made a variety of observations and through it with some experiences.

ஆக்கைமூப்பது இல்லையே ஆதிகார ணத்திலே
நாக்குமூக்கை யுள்மடித்து நாதநாடி யூடுபோய்
ஏக்கறுத்தி ரெட்டையும் இறுக்கழுத்த வல்லீரேல்
பார்க்கப்பார்க்க திக்கெல்லாம் பரப்பிரம்மம் ஆகுமே

வல்லவாசல் ஒன்பது மருத்தடைத்த வாசலும்
சொல்லும் வாசல்ஓரைந்துஞ் சொல்லவிம்மி நின்றதும்
நல்லவாச லைத்திறந்து ஞானவாசல் ஊடுபோய்
எல்லைவாசல் கண்டபின் இனிப்பிறப்ப தில்லையே

விண்கடந்து நின்றசோதி மேலைவாச லைத்திறந்து
கண்களிக்க உள்ளுளே கலந்துபுக் கிருந்தபின்
மண்பிறந்த மாயமும் மயக்கமும் மறந்துபோய்
எண்கலந்த ஈசனோடு இசைந்திருப்பது உண்மையே

தானிருந்து மூலஅங்கி தணலெழுப்பு வாயுவால்
தேனிருந்து வரைதிறந்து தித்தியொன்று ஒத்தவே
வானிருந்த மதியமூன்று மண்டலம் புகுந்தபின்
ஊனிருந்த தளவுகொண்ட  யோகிநல்ல யோகியே

மச்சகத்துளே இவர்ந்து மாயைபேசும் வாயுவை
அச்சகத் துளேயிருந்து அறிவுணர்த்திக் கொள்விரேல்
அச்சகத் துயேயிருந்து அறிவுணர்த்திக் கொண்டபின்
இச்சையற்ற எம்பிரான் எங்குமாகி நிற்பனே

மவுன அஞ் செழுத்திலே வாசியேறி மெள்ளவே
வானளாய் நிறைந்தசோதி மண்டலம் புகுந்தபின்
அவனுநானு மெய்கலந்து அனுபவித்த அளவிலே
அவனுமுண்டு நானுமில்லை யாருமில்லை யானதே

உருத்தரித்த நாடியில் ஓடுங்குகின்ற வாயுவை
கருத்தினால் இருத்தியே கபாலமேற்ற வல்லிரேல்
விருத்தரும் பாலராவர் மேனியுஞ் சிவந்திடும்
அருள் தரித்த நாதர்பாதம் அம்மைபாதம் உண்மையே

சிட்டர்ஓது வேதமும் சிறந்தஆக மங்களும்
நட்டகார ணங்களும் நவின்ற மெய்ம்மை நுால்களும்
கட்டிவைத்த போதகம் கதைக்குகந்த பித்தெலாம்
பெட்டதாய் முடிந்ததே பிரானையான் அறிந்தபின்

அறிந்துநோக்கி உம்முளே அயன்தியானம் உம்முளே
இருந்திராமல் ஏகர்பாதம் பெற்றிருப்பது உண்மையே
அறிந்துமீள வைத்திடா வகையுமரணம் ஏத்தினார்
செறிந்துமேலை வாசலைத் திறந்துபாரு உம்முளே
Mahayogi Sivavakiyar


The final verses describes about the Vedas, agamas, notes and books, stories and all well old built and make ups will be dumped in to waste yard, when the breath identified as to reach god. Understand of oneness and the internal meditations to cross over the death when the top most doors have been trained to open internally. The distinction between the god and the breath of the soul has been explained in a simple way when the vaasi yoga practices have been followed by yogis.


Tuesday, July 21, 2015

Gravity and Meditation

Gravity and Meditation
 It is now some years since I noticed how many were the false beliefs that I had from my earliest youth admitted as true on the meditations and its practices.  How doubtful it was everything I had since constructed on this basis of yogic practices which I had learned from my childhood days.
 Sometimes observed that the practice of my father in Vethathiri maharishi procedures seems to be agreed. He always do only the two stages of Vethathiri meditations. He says attaining first stage itself is difficult thing to go for secondary practices. Then next stages of transition may rise the question?
Following the vaasi yoga practices, it diverts and taken to the original stream line of yogis and dumped me in this clarity of yogic circle. Masters from the Western Ghats teaches different types of vasi yogic practices and follows in my home town tenkasi, Tamilnadu. A person from each family along the western ghat section at tenkasi town have vaasi yoga practices. Men and women attained Samadhi was the usual things who follows the vaasi practices in this area. The vaasi yoga practices came from the Sankarananda Ashramam where the Sankaranandha jeeva Samadhi is located near courtallam falls. Swami Sankaranandha is one of the disciple of Swami Sivanandha Paramahamsa who has written “Siddhavedam”. The vaasi yogis in families are highly disciplined, patterned, regulated and follows the real yogic practices around tenkasi town for hundreds of years due to continue appearance of maha yogis.
 From that time I was convinced that I must once for all seriously undertake to clear myself of all the opinions which I had formerly accepted on the yogic procedures, which I had tried and continuously rotated on my mind very sincerely, and commence to build a new from the foundation I waited until I had attained an age so mature that I could not hope that at any later date I should be better fitted to execute my pattern of practices comes as true.
This reason caused me to delay so long that I should feel that I was doing wrong on my yoga practices earlier in my younger ages until the touches of vaasi yoga practices. The following results and procedures given below from my experience may route to false observations for some people. Hence, the identification of practice and procedures may be taken as priority for observers.
I had discussed with some of my close friends who were thinking in an experimental way and had results that they don’t understand or it looks wrong based on science. Even though I have clarified with some of the primary sources in this aspect like gravity and gravitational forces away from the surface layer to layer of the universal border.
The meditator observes here as the traveler and it reflects in the physical and internal body when the temperature fluctuates. I observed when I became diabetic, these temperature in the internal body always fluctuates when meditate and also while doing pranayama procedures.
The engine has been started and prolonged running appears to be simple and never reflects or concealed out from the internal layer of physical body. Its runs parallel day to day when meditator falls on the internal flakes sketches of pictures where and when he created he could not recognize until for some years. This is the time delay for the yogis.
While meditation, the body started disappearing; moves away from the rotation of the earth. The degree of rotation moves away and meditator skips the rotation and started flying against the gravitational force. The movement of the meditator from the center point where he sits on the floor will be taken as the deviation degree between him or her and the position of the sitting. When it cuts the rotational degree, the meditator suddenly feels he is floating vertically instead of diagonally. The position of diagonal; perpendicular to the meditator pose appears for some time due to the huge rotational speed of the earth. Once he or she deviated from the rotation of the earth, it appears that they feel really floats in slanting position and they try to come out to vertical and straight position of sitting pose.
Then they touches the floor in 360 degree rotation will be happened for the meditator. The meditator sees where they laid down and hit the articles or furniture kept on their room. Then upside down of the poses when they come across. These are the discontinuity stages for the meditator and they enjoy the rotation till they finish the meditation.
When they start to give command to how to rotate, then it disappears and immediately falls down on the floor without any question arises from the nature. When they learn how to fly, then nature takes the eligible person comes out from the circle as out of the room, home and universal layers.
The place where the door opens during the meditation, the meditator comes to know day by day. A day they came out and understood the time is the same for all the periods. There will be no past, present and future.  
I think of gradually extending my knowledge on this spiritual and of raising it by little and little to the average level of thinking, but due to lacking of knowledge on subjects I had failure to explain. I may be mistaken but I shall attempt in this method to describe the paths I have followed and to delineate my life as in a picture I created in words in order that any one may also be able to judge and frame for them in this only way which I described above. There is no other way to describe about the scales and measures of the core where they sit and connect to the universe from their home.
I found myself involved in so many doubts and errors, that I was convinced I had advanced no farther in all my attempts at learning and leaving the false procedures which I thought was right for periods in my life but ageing improves the quality and clarity in meditations and increasing the power of energy day by day to attain the end procedures of the Samadhi.
The different situations in to which fortune threw me, and in making such reflection on the matter of my experience as to secure my improvement. Perfections could recognize the god? All our thoughts cannot be true because of our partial imperfection? This is true and accepted.
I am a fool may be mad on my subject but it was my experience to comprise in it all that before I set myself to write. This post has been postponed for last one year. Even though I discussed regularly with my friends daily on this and asked number of questions to them and they replied with different answers.
Since I had not as yet sufficient knowledge to enable me to treat of these in the same manner as of the rest is to say the travel alone and what method yogis are following to open the door and when the door will be opened. I learned the way of great masters and follows as they said prolonged time to observe the doors.
My inclination may so much opposed and hurting being hurtful on general topics. But the truth and the distances crossed over is the remaining thing here carrying with the belief to sustain the time where they left.
God particle appears when we know how to open the door or how to come out of the door. In both the doors are closed around us or away from us. These two things happened to the meditators the breath taken and swerves to position of the yogic postures and make them appears on the universe.

General:
When the time and period have the absence of past, present and future how the humans fix the good and negative time for individuals. The above post described on the timings of the individuals through succession of period transactions.
Sometimes I observed some of the people usually see the good time while going out for their personal work. While going they have regular practices to see other people should not come in front of them. For instance, as am a stranger coming from outside to my home while returning completion of my work at the time, someone sees me as stranger and they go back again to house; stays for time and proceed for work.
If they are not able to recognize their own time and period; how they access the others bad or good time fixed by the god and run by the universal layers. These things common and used to see in the villages for the others when elder’s persons who well versed with sastras and cognition to the nature can predict the results for other while going. But in the city, we have mis constructed flats, three way roads, and number of gates for walkers and cars entrances squeeze the time from the external sources.
Also city people also started In the cities whom highly educated sees these timings when the people comes towards them. Many time for many people I have seen and I used to stand some distance away from them when I pass through while they coming. The universal timings will not be calculated by humans which is actually based on the daily or monthly calender's, panchangs. Its working based on the blue print of the humans when they born. The planets working on them never leave them until they receive good or negative things fixed by the horoscopes. The Pancha pakshi sastra working on the universal principle where the yogis are connected and where they stand. The timings of their working will be automatically changed by the nature and modification of time in the pancha boothas happens always. The yogis touches the layers where the pancha bootha is working and keep their soul spread on that. A ordinary simple humans who were in this material world and material consciousness never calculate the time and period for themselves, then how it will be for others? Readers can understand this topic of timings and periods depends on the horoscopes and based on the pancha boothas. It never ever accessed by simple humans in this material world.Thursday, May 21, 2015

VAASI YOGAM/VASI YOGA- 5/வாசியோகம்- 5

VAASI YOGAM/VASI YOGA- 5
வாசியோகம்- 5

பூவினில் வாசம் பொருந்திய தலங்கள்
புகழொடு துதித்தெழும் பூட்டில்
நாவினின் மேலே யுதித்திடுங் குழியை
நவின்றிட வுலகினி லிறையோன்
மாவினி லுதித்த குழியைம்பத் தஞ்சில்
தாவிய பிருதிக் குழியெனக் கிறையோன்.
Verses from Meignana Padalgal by Mahayogi Beer Mohammed (published by Anjuvannam Beer Mohamadhiya Muslim Association, Thakkalai, Kanyakumari District, Tamilnadu)
Here the verses perceive the hidden structure of the physical human head and the intersection of the panchenthriyas as eyes,ears,mouth,nose with connection of the pancha boothas in the universe. The cross section of the holes has indicated as a lock. The holes are described here as a pit and its starting point where it locates and to end. The conceal part of the upper end of the mouth and down cross of the reverse section on the tongue as referred as a door of the human temple.

ஏகமா மதிபோல் நின்றே யெழுந்திடும் வாசி தன்னைப்
போகமாங் குழியில் நின்று பொருந்திய பிருதி யப்பு
ஆகமே யமுத வாசற் குழியைம்பதத் தஞ்சுங் காண
ஏகநா யகனு ரைத்தா னெழுத்தினை யருளாற் சொல்வேன்
Through the practice of vaasi yoga, the essence of the soul is running towards perpendicularly through the holes and knocked down the hole as referred as description part of prithvi and appu. It continues the way of the soul travels through proper lifting and the essence of the soul travels perpendicularly to the entrance of the door which will be knocked as a cycle.

வழியான பிரிபஞ்சு வடிவஞ்சு வகையஞ்சு வாயுவானதில்
தெளிவான சுற்றஞ்சு சுழியஞ்சு தேயுவானதிற் றிறமதாய்
வெளியாக நின்றாடு மொளிவே யெனக்கன்று
வெகுஞான வெளிகண்டபின்
தெளிவான குழியைம்பத் தஞ்சினிற் பூரணந்
திறமாயெடுத்துரை செய்தார்.
Theyyu the part of the pancha bootha is referred here as the swerving the breath which travel towards the door of the temple when it’s opened. It runs directly towards the main door of the temple and brings the light appearance on the space and settle there.

கூசிய வாயு தன்னைக் குழி நுாற்றி யைம்பத் தஞ்சும்
பேசிடும் ஞானங் கல்வி பிரித்திடும் வேத சாத்ரம்
நேசியாம் நன்னுால் சின்னுால் நிகண்டக ராதி ஞானம்
வாசிமே லுறைந்து வாங்கும் வருமிறை யறிவு தானே
The sastras and notes on the different areas on the Vedas speaks on this wings of Gnana as Vayu. The vaasi is the vayu referred as yoga practices and it elaborates the divine knowledge on this veda.

மூலமாங் குழியில் நின்ற முனைசுழி யறிய வேண்டிச்
சாலமாம் யோகம் ஞானஞ் சார்கலைக் கியானம் பாரில்
பூட்டொன்று வாசற் புகழ்தரு வாயிறை பூரணத்தில்
நாட்டு மனக்கம்ப மாடிப்பின் னேநடு வீதிதன்னைக்
கூட்டுங் குழியஞ்சு பூட்டொன்று பூட்டக் குறிதருவாய்
ஏட்டி லடங்காப் பொருளே யெனதிரு கண்மணியே
சீராய்க் குழியிற்சென் றேறிடும் வாசியைச் சிந்தைதன்னில்
நேரான தாக நிறுத்திவைத் தாயிறை நிச்சயமாய்
வாறான வாசி யமுதக் குழியொரு வாயு கொண்டே
காரான வக்குழி பூட்டிவிட் டேனிறை கண்மணியே
Through the vasi yoga, the control of breath will be initiated and measured by the practioner until the lock of the door is opened. The opened source guide the meditator/Yogi to travel the vasi as referred here as breath, soul from vertical movements prior to the swerves the breath in this direction as Suzhumunai/sulumunai through perpendicularly.

அஞ்சான வாச லமுதக் குழிகண்டடைத்துவிட்டேன்
எண்சா ணுடலுக்கு ளேகிய வாசியை யென்னிறையே
அஞ்சாமல் நின்றருள் பூரண மேயெற் கருள்புரிவாய்
எண்சாணுக் குள்நின் றருள்வா யெனதிரு கண்மணியே
It has been founded in the internal body through the vasi as soul and breath by a yogi during practices. The vasi should be structured and engraved to settle the movement of the breath and controls the entire universe by self.

அஞ்சான பஞ்சமா பூதங்க ளஞ்சு மணியணியே
எண்சாணுடலுக்குள் துாணாகிவிட்டது மென்னிறையோன்
நஞ்சா யிருந்த வினையை யகற்றவும் நாடிவந்தேன்
அஞ்சான பூரணங் கண்டடைத் திட்டனென் கண்மணியே
விந்தைய தான குழியைம்பத் தஞ்சும் விளக்கொளிபோல்
என்றன் மனதி லெழுந்திடு வாசிகண்டேயருளால்
சொந்தம தான வடிமையென் றேனெனைச் சூழ்ந்திருக்கும்
என்றன் மனக்கண் திறந்தருள் வாயென்றன் கண்மணியே
சரியையொடு கிரியைவழி தானறிந்து சேர
தாண்டுபனி ரண்டுபரி தன்னிடமே சார
துரியதுரி யாதீத யோகமதிற் கூட
சுடரொளிவு மெய்ஞ்ஞான கருவறிந்துள்ளாட
பருவமுட னொருநாளும் செயலறிந் தெந்நாளும்
பசுபதியுங் கடந்து வினை யுந்தீரவேதான்
The karma will be dissolved when the attaining of thuriya and thuriyatheetha through the vasi yoga to attain the divine state, the knowledge which displays the destiny.

ஆசி யைம்புல னஞ்சு மொன்றில் அடங்கி நின்றிட வோர்மையால்
வாசி யென்றவ பகாவெ ழுத்திலே வாங்கி யேற்றடா மந்திரம்
பூசி யென்ற மென்ற பொருள் பூட்டி யவ்வறை காட்டவே
ஏசி வாய முச்சுடர்ப் பதிக மேக வல்ல காப்பு
The vasi considered here as mantra to practice the yoga and unlock the doors and settle on the portion which referred here as the connection of the space.


கிங்கிணி கிணுங்குமகு டங்கும் நெருங்கிடக்
கிணிக்கரங் கொடுத்துப் பினியாம்
சிங்கார மடமயிலை யிங்கிதமா
சிந்தையி லிருத்தித் சிரசில்
ஓங்காரங்கொ டுத்துயர்த்தி யோங்கார நிலைநிறுத்தி
யொப்பியொரு தப்பு மயிலை
வங்காம் வரிச்சிரசில்
வாசறை திறப்ப ரெவரோ
While practicing the vasi yoga, the practioner observes the bell sounds, illness and other magical aspects which used to arise and decrease is also noticed by the yogi. The assemblage of the sound referred as “om”/ohm and to bring over the vasi to the holes and touch the internal way of the divinity referred as yogi and arises how and who will make these practices and open the doors in this birth?.

The above referred book extended to write on this topic for a long time which I have received this during last year from my friend at Manavalakurichi, Nagercoil, Tamilnadu.
The verses have been taken from the selected sentences which have referred the yogic practices as Vasi/Vaasi yoga and its refractions, diffractions on travelling towards the omnipresent and also the directions towards the centre quoted by Mahayogi Beer Mohammed in Meignana Padalgal. Here omnipresent has referred as Samadhi. 
A Decade back, I have read on Gnana Saranool by Beer mohammed at Chennai. But it has more content and cumulated elaborations with concealed instructions on the yogic practices which were practiced by yogis of Tamilnadu. When I read the above book, I found some of the verses has errors on the pages may due to the printing or missed compilation on particular topics and might have modified.
Gnana Saranool (notes on yogic practices viz. saram, vasi yogam, saya dharisanam). But in this book it has not been published or it may release on the next book.
Some of the verses, I noticed on the palm leaf as engraved component which was written in oldest Tamil scripts. Mahayogi Beer Mohammed was well noticed and closest person to all yogis in Tamilnadu due to the poems and verses on yogic practices. The verses and poems are very simple to unlock the keys in the notes and also to understand the running poems with sub topics.
The above verses perceive the yogis practices which was followed by mahayogis of Tamilnadu. It is referred in the book as yogi born in Tenkasi, Tirunelveli district, Tamilnadu where the same place as my home town. That’s why many yogis from tenkasi used to describe about Mahayogi Beer mohammed during their talks and discussions on the poems which I have noticed. The western ghat section in Courtallam, Tenkasi have seen yogis in thousands due to Sankaranandha Ashramam, Madhava nanadha ashramam. We can see every family a person have contact with the yogic practices and particularly the way of vaasi yoga practices. It’s majorly due to their generations followed the same vaasi yoga practices from Maha yogis in and around Tenkasi. Around the temple of Kasi viswanathar temple (south kasi) number of yogis had Samadhi, jeeva samadhi which is still locating by a project through government. The circle extends up to fifteen kilometers significance depends up on location of jeeva Samadhi huts at tenkasi. Once the completion stage of the spots, we can get more data’s and the outcome of new references from the places where the yogis had Samadhi and its surroundings. Also the verses written on Tamil can conclude that it’s have both sound and light qualities. It may instigated with the in depth source images has been written as Tamil words. So that it’s easy to join, mix and make it’s reflect from the single word to penetrate the universal source of energy from the physical body.


General
The seers of the benefits and advance stages on the meditation come through when the yogic practices develop constantly day by day. It’s not been considered as one day program to discover the path of the travel and its object where the source has been taken to the center. Most of the queries always raised on the magical items receive through yogic practices and the methods of vaasi yoga.
Last two years I have noticed a friend raised lot of doubts on vaasi yoga and its related methods whenever we have discussed. Its surprise that he could not do the vaasi yoga due to circumstances and deviated him to away from the normal practice. This is the special evidences of the vaasi yoga on the condition of eligibility. As same as number of queries for years has been raised from sky, Vethathiri maharishi followers on this vaasi yoga practices particularly on the secondary system of vaasi methods. When their practices has concluded the end stages, its normally deviate and make the persons shift over to the next stage of the yogic practices if they are really interested or well known on the Samadhi stages. Otherwise the particular type of questions never rises or never searches for further journey.  
When the vaasi yoga practices have started once, it makes the meditator in a sudden fall down internally without any symptoms due to cleaning of karmas. The soul to cut off its moorings in this human world, leaves its base on the twisted circumference of the earth to fly in the universe and realised the truth.
The system of breath makes its own way when its traverse has completed and make it’s tuned to penetrate the further. Then it’s normally goes up and down to higher and lower positions. They may continue the same nature in the waking, dreaming and dreamless sleeping state, and saturate all throughout. The entire breathing will be controlled by the divine when it’s get tuned to the nature where the yogis are travelling on those same stream line. Its starts vibrate in the entire body, with a perfect motion state, the fluctuate tendency have the same structural setting in the physical body and makes the internal body as a while go through. In vaasi the Resaka, kumbaha, pooraga, all have internally working through the system with which the breath settle on the base layer. The distance, time, space has been considered as resaka, kumbha, and puraka respectively in vasi yoga. The particular time of the yogic practices makes the practioners constantly hold up to level of consciousness. It depends up on the physical body and the food also. The meditators need not worry on above resaka, kumbaha, pooraga during practice of vaasi. Vaasi yoga have the specialization of the breathing system when its starts from the origin. That’s why mahayogis followed, initiated, lived for thousands of years and left it as a breath to eligible persons in this place.
Vaasi is the external manifestation of the advance pranayama. But here most of the people think that it’s the same technique and the practices where they learned the pranayama or breathing type of physical yogas. Mahayogis of Tamilnadu made a primary and secondary system of stages to crossover the normal streamline ways by eligible candidates. So that there will not be any person who come over on this bridge without sacrifice and patience.
A vaasi yogi who started achieving the Samadhi stages can control all the things in the universe. The omnipresent converts around him and he can choose where they stand on the universe on which grid pattern he laid down to meditate on the universe.
The swerving of expiration and inspiration is the major hurdles for the yogis. At this stage guru presence is required to cross over this swerving the breath in to the path of temple. Sometimes it goes swerves and return. The onward and return journey should be regulated through the vaasi practices. Otherwise return journey has not been returned and it makes the breath breaks and spread over the entire body of physically and internally as how explosion blasted out through.
The retention of Kumbhaka is normally happens in vaasi yoga, there will not be any special practices required on this holding the breath as a like on the other way of yoga practices for kumbhaka. It goes normally on succession. It’s no need to measure the breath, it controls automatically through routine practices. Some people gets fastly depends up on this birth. Some takes time up to 12 years of practices. The practioner should be obliged to master on every stage. Otherwise it will not be achieved, it’s true.
Time is an abstract eternal entity and is conceived only through the changes that take place around us. Most of the people does not know these concepts. We need to involve the basic preliminary and fundamental concept of yogic practices in day to day practices to explain the same as what we had achieved. Could it be that the individual experiences is some state of external discussion on the yogic practices. Many times it has been failed when I start presenting to the people or on discussion, I forget immediately on next fraction of second. I said to my friend, what I want to tell, I forgot immediately, I thought in this forty three years it may happens. But I observed secrecy maintain the secrets through; it’s gated on us to hold all things.  Is it possible to explain how we travel or how we do any kind of yogic practices to others? It’s not on the presentation mode to deliver the lecture or physical realism to the people or friends whom seeks the answer for our entire life hardened work in a minute through by phone from abroad or near?.
It’s difficult to explain on timings. Most of the people see their own timings viz.orai,pakshi etc contacted me and failed. This due to their absence on the period of time, where we used to give the answers. If we show the place, what great master’s way and their disciples, it leads to bless them on any condition. But it has taken to the limited way of approaches. If their requests could not be satisfied, then it has delivered as an answer may get away or contact directly from the great masters. Is it possible, to get the great masters blessings as a one when it comes directly through disciples. It is to be understood that happened through the great masters guidelines as same as it has denied may the same from the supreme. Intermediate zone can help to recover as restrained.
Everything is coming from the great masters, the guru. It’s good to me, Whoever, I helped previous years, seeing them and survive with their own wishes from their framed life. For some people, the horoscope has been changed and the planet houses from the born date which was transferred to and fixed the corresponding houses depending upon the requirements. Until unless the sudden changes in life been changed?. This is called to be deva prasanam.
I have seen some people whoever changed the horoscope is going smoothly in the life with sudden changes once it’s started. Many thinks, its planets and the blessings of god and the changes comes from their destiny and their hard work. But its falls on the perpendicular and interchangeable thoughts are dissolved in the horoscopes and their destiny. The same god could have done long back to save them from the critical situations which they faced critical situations in life. Its great masters blessings. We can’t fool them by saying very simple words. Some changed high hand cars and becomes multimillionaire, but they forgot the destiny has been changed through the source. They got kneel down in front of guru and asked to save when they fell down from the top dignity chair. But the gurus who changed the entire life are in the same position wearing dirtiest dhoties without slippers and suffered to pay the college fees for their children.
They kept jewels in bank for fees purpose and unable to redeem in time. The intermediate source as I have to help them in my difficult financial situations when I take help for others.
Some friends still searching for their life, it’s due to their destiny. They come in another category. If we do good to them, they did not receive the things due to their own style of changes in life created by them through mantra, magicians, priests and temples. Some got kids here at Bangalore and called me said it’s your blessings. I am an intermediate source; everything comes from the great masters. Some got angry when their need has not been fulfilled and said they please the great masters and receive directly from them. When both the mind and soul starts guiding, commanding you, it’s actually a word of masters. This should be understood on me. Its, alter the solutions when we prayed.
God knows what is required to individuals, but everyone wants to alter it and receive it on any circumstances. But dragging and towing from the source without permission of great masters is unable to touch the destiny. Some it’s naturally comes to me in to my hand and I call them to submit the parcel to deliver it whom asked me for the entity.
Some, I showed the way of meditation, the gurus and their style of yogic practices. They themselves had direct contact and secretly wants to get benefits from the source. Some went to temples and contact with priest, whom I referred for the source to come out from the critical situation. They have mercy and showed the way to me how to come across and help them but they keep me as guarantor, a surety for the help I have to do for others whom I referred for help.
Years together, people did mischievous things in their life. But when they are not able to wait for some months to change their life, how the changes will be modified as the system is running for millions of years. Friends should understand things what I have written above to follow the patience and the period of time. Whatever created to individual it’s already thrown on the universe and fixed it on the particular destiny cubes. Any time its fall down depends up on their integrity and mind.  Everything have some rules, regulations and the period of time during rotations in life. The deviations on the rotation makes people to understand where they stand, it may be near looks alike but actually its far from their place where they stand and it appears the image to them. Life is systematically arranged on the patterned horizontal plates of displays. Here the patterned plates referred as the part of the universe. These things have written to all whom contacted me personally to understand where they stand.
Herewith, I attached a notes signified by Shri.Balagangadharan from his blog kbalagangadharan.blogspot.in depicts on functional and nonfunctional activation on the universe. It’s a part of the understanding of the universe and its working.
The working of universe is in two ways as activation (functioning) in activation as non-functioning on operations. The non-functioning phase is the entire system carrying over all the functional operations. They can create, alter, depart, enhance, emerges. The non-functioning phase is the surface layer of the universe with which we cannot trap or understanding on those operations. The fourth dimensional concepts of universe by shri. Bala is given here for your reference.

பிரஞ்சமானது இரண்டு நிலைகளில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஒன்று இரண்டாக மாறும் போது ஒன்று இரண்டாக மாற்றம் அடையும்போது பிரபஞ்ச பரிணாமம் இயக்கத்திற்கு வருகிறது. பிரபஞ்ச பரிணாமம் பிரபஞ்ச தோற்றம் ஆகியவை இரண்டு நிலைகளைத் தன்னுள் கொண்டிருக்கிறது.

ஒன்று          : இருப்பு நிலை
மற்றொன்று : இயக்க நிலை
இருப்பு நிலை என்பது இயக்கமற்ற நிலை இயக்க நிலை என்பது இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் நிலை

இயக்க மற்ற நிலை தான் ஆனால் அனைத்து இயக்கங்களையும் தன்னுள் கொண்ட நிலை ; இயக்கத்தை உருவாக்கும் நிலை ; இயக்கம் பிரியும் நிலை ; இயக்கமற்றத்திலிருந்து இயக்கம் தோன்றும் நிலை ; இயக்கமற்றதில் இயக்கம் இருக்கும் நிலை ; இயக்கமற்ற இருப்பு நிலையை உணரமுடியாத நிலை ;உணர முடியாத நிலையாதலால் இருப்பு நிலையை இயக்கமற்ற நிலை என்கிறோம். இயக்க நிலையை உணர முடியும் ஆதலால் இயக்க நிலை என்கிறோம்.
அனைத்தையும் தன்னுள் கொண்ட , பிரபஞ்ச தோற்றத்தை தன்னுள் கொண்ட , பிரபஞ்ச பரிணாமத்தை தன்னுள் கொண்ட , பரிணாம கோட்பாட்டை தன்னுள் கொண்ட , இருப்பு நிலையை உணர முடியாத காரணத்தினால் தான் இருப்பு நிலையை இயக்கமற்ற நிலை என்கிறோம்.
உணரும் போது இருப்புநிலை தான் ஆதி நிலை என்றும் , மூலநிலை நிலை என்றும் , இயக்க நிலைக்கு அடிப்படை காரணம் என்றும் உணருகிறோம் . இந்த இருப்பு நிலை அசையும் போது இயக்கம் உருவாகிறது ; இல்லாத இருப்புநிலை அசையும்போது இயக்கம் உருவாகிறது ;
இல்லாத ஒன்றிலிருந்து இருப்பது தோன்ற முடியாது ; இருக்கும் ஒன்றிலிருந்து தான் இருப்பது உருவாக முடியும் ; இயக்க நிலையை தன்னுள் கொண்ட காரணத்தினால் தான் இருப்பு நிலை இயக்க நிலையாக மாற்றம் அடைகிறது இருப்பு நிலையில் இயக்க நிலை இல்லை என்றால் இயக்க நிலை உருவாக முடியாது தோன்ற முடியாது.
இயக்க நிலை உருவாக வேண்டுமென்றால் இருப்பு நிலைக்குள் இயக்க நிலை இருக்க வேண்டும். இருப்பு நிலையும் - இயக்க நிலையும் வேறு வேறு அல்ல இரண்டும் ஒன்றே தான். இருப்பு நிலை அசையும்போது இயக்க நிலை ; இயக்க நிலை இயக்கத்தை நிறுத்தும் போது இருப்பு நிலை ; இருப்பு நிலையே பின்னாக விரியும் போது இயக்க நிலை ; இயக்க நிலையே இயக்கத்தை நிறுத்தி ஒடுங்கும் போது இருப்பு நிலை ;